Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY - apríl 2020

18. 05. 2020
11:00
polacekpartners.sk POLÁČEK & PARTNERS s.r.o

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac apríl 2020.   Upozorňujeme najmä na novelu Zákona o energetickej hospodárnosti budov, či na aktualizáciu prevádzkového poriadku spoločnosti eustream, a.s.

# legislativa
MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY - apríl 2020

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE

nie

Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii

nie

Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike

nie

Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

nie

Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

nie

Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

áno

Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE

nie

Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

nie

Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku

nie

Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

nie

Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

nie

Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

nie

Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

nie

Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia

nie

Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE

nie

Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike

nie

Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

nie

Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

nie

 

TEPELNÁ ENERGETIKA

Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

nie

Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

nie

Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

nie

Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

nie

Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

nie

Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

nie

Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

:: Novela Zákona o energetickej hospodárnosti budov

Dňa 25.4.2020 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „Novela“). Novela sa dotkla aj Zákona o energetickej hospodárnosti budov. Konsolidované znenie Zákona o energetickej hospodárnosti budov  nájdete na tomto odkaze.

Novela reaguje na krízovú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19. Do prechodných ustanovení Zákona o energetickej hospodárnosti budov bolo doplnené ustanovenie, že ak je žiadateľ v konaní o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu začatom v roku 2019 vyzvaný na predloženie chýbajúcich príloh, termín na ich predloženie sa ustanovuje do 30. júna 2021.

Novela nadobudla účinnosť dňa 25.4.2020.

 

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Eustream má nový prevádzkový poriadok

Spoločnosť eustream, a.s. má s platnosťou od 14.4.2020 aktualizovaný prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok obsahuje aj novú doplnkovú službu „Obojsmerná kapacita SK-UA“.

Aktuálny prevádzkový poriadok je dostupný na tomto linku.

:: OKTE informuje o prvom importe záruk pôvodu

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.) na svojom webovom sídle informuje o úspešnom zrealizovaní prvého importu záruk pôvodu z Českej republiky do slovenského systému. Záruky pôvodu bude možné zakúpiť v pripravovanej aukcii v treťom štvrťroku 2020.

Informácia je k dispozícii na tejto stránke.

___________________________________________________________

Monitoring za mesiac apríl 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

_____________________________________________________________

Sme Poláček & Partners a robíme právo inak. Ľudsky a expertne.

Poskytujeme profesionálne právne služby zodpovedajúce najvyšším medzinárodným štandardom vo všetkých významných právnych oblastiach. Naši klienti nás považujú za špičkových právnikov na domácom trhu. Prečo? Pretože právo nás baví.

Medzi kľúčové oblasti špecializácie našej kancelárie patrí energetika. Poskytujeme poradenstvo v oblasti regulácie podnikania v energetike, výroby elektriny, stanovovania cien, distribúcie a obchodovania s elektrinou, plynom a teplom. Osobitne sa tiež venujeme obnoviteľným zdrojom energie a inováciám v energetike. Okrem energetiky sa však venujeme aj transakciám týkajúcich sa nehnuteľností a stavebníctva, ochrane duševného vlastníctva, pokrývame všetky dôležité oblasti týkajúce sa práva životného prostredia a poskytujeme zrozumiteľné a na mieru šité právne poradenstvo aj v oblasti súťažného práva, pracovného práva, poisťovníctva a iných oblastí.

Naša advokátska kancelária a jej právnici sú odporúčaní ako poprední odborníci prestížnymi medzinárodnými ratingovými publikáciami ako napríklad Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe a IFLR1000. Sme členom elitnej medzinárodnej siete Interlaw, ktorá združuje tie najlepšie advokátske kancelárie vo viac ako 150 mestách po celom svete s viac ako 7500 právnikmi.


Monitoring za mesiac marec 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

_____________________________________________________________

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

související články

Německo: Finalizaci zákona o odklonu od uhlí stojí v cestě požadavky provozovatelů na odškodné

04. 06. 2020
09:00
oEnergetice.cz

Němečtí provozovatelé uhelných elektráren hovoří v souvislosti se současnou podobou návrhu zákona o odklonu od uhlí o devalvaci svých investic. Odškodné za odstavování novějších černouhelných zdrojů ani příspěvek na konverzi nebo náhradu uhelných…

# uhlí
# politika
# legislativa

Musíme zistiť, či je podpora nastavená správne, tvrdí ÚRSO o „prekompenzáciách“

04. 06. 2020
09:00
energie-portal.sk

Regulačný úrad vysvetľuje, prečo sa historicky prvýkrát pustil do zisťovania „prekompenzácií“ podporovaných výrobcov obnoviteľnej…

# regulace
# legislativa
# dotace
# OZE

Novinky v plynárenství II/5/2020

03. 06. 2020
10:00
ENERGY-HUB

Plynovod Nord Stream 2 nedostal výjimku z unijních pravidel. Sergej Lavrov přesto řekl, že plán na dostavbu a provoz plynovodu se…

# technologie
# politika
# ceny
# EU
# trhy
# legislativa
# infrastruktura

MŽP navrhuje kompenzovat energeticky náročné podniky částkou 2,4 miliardy

03. 06. 2020
10:00
oEnergetice.cz

Ministerstvo životního prostředí poslalo do mezirezortního připomínkového řízení dvě nařízení, která zavádí kompenzace vysokých…

# klima
# emise
# trhy
# legislativa
# životní prostředí

ŽIVĚ: Poslanci jednají o rychlejší výstavbě dálnic i o České národní bance

02. 06. 2020
15:31
ČT24

Poslanci pokračují ve své řádné červnové schůzi. Projednávat by měli především návrhy zákonů ve druhém čtení, kdy mají…

# politika
# legislativa
# doprava

Rozvoj elektromobility v ČR

09. 06. 2020
webinař
Webinář (online) se zaměřuje na nejnovější informace v oblasti elektromobility jako je rozvoj veřejných sítí dobíjecích stanic, aktuální stav chodníkových nabíječek a cenovou politiku dodavetelů energie. 

Renewables in National Energy and Climate Plans of Visegrad countries. Challenging the low ambition

10. 06. 2020 10:00 - 12:00
on-line
Visegrad countries are still lacking ambition to bet on renewables but they are no longer a unified block opposing renewable energy and progressive climate policies.   The webinar will cover the ambition of the Visegrad countries in increasing the share of renewables in the next decade. 

Představení finalistů E.ON Energy Globe 2020 - tisková konference

16. 06. 2020 10:00 - 12:00
coworking centrum Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, Praha Smíchov
Tisková konference ku příležitosti vyhlášení finalistů 12. ročníku prestižní ekologické soutěže E.ON Energy Globe.  

Komoditní data

05.06.2020
€/MWh okte
Base
23.9492
-6.051 %
Peak
26.4708
-3.84441 %
Offpeak
21.4275
-8.64097 %
05.06.2020
€/MWh elix
Base
23.0671
-7.89132 %
Peak
24.0392
-12.3671 %
Offpeak
22.095
-2.47186 %
04.06.2020
€/MWh ote
Base
48.4738
61.9075 %
Peak
68.2075
125.101 %
Offpeak
28.74
-2.83154 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

51551
Počet publikovaných novinek
1694
Počet publikovaných akcí
487
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika