Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY - jún 2020

13. 07. 2020
22:00
polacekpartners.sk POLÁČEK & PARTNERS s.r.o

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac jún 2020.   Upozorňujeme najmä na plánované novely Zákona o energetickej efektívnosti a Vyhlášky o zavádzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov, ktoré iniciuje Ministerstvo hospodárstva SR. Sledujeme za Vás aj súčasnú situáciu na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví, kde do pozície jeho predsedu nastupuje Andrej Juris. Prajeme vám príjemné čítanie.

# plyn
# elektřina
# politika
# trhy
# legislativa
# personálie
# teplárenství
MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY - jún 2020

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE

nie

Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii

nie

Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike

nie

Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

nie

Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

nie

Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE

nie

Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

nie

Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku

nie

Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

nie

Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

nie

Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

nie

Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

nie

Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia

nie

Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE

nie

Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike

nie

Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

nie

Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

nie

 

TEPELNÁ ENERGETIKA

Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

nie

Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

nie

Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

nie

Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

nie

Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

nie

Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

nie

Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

  • Ministerstvo hospodárstva SR informuje o plánovanej novele Zákona o energetickej efektívnosti

Dňa 24.6.2020 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR predbežnú informáciu o plánovanej novele Zákona o energetickej efektívnosti. Aktuálne znenie Zákona o energetickej efektívnosti si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Ministerstvo v predbežnej informácií uvádza, že cieľom novely je transpozícia a implementácia štyroch právnych predpisov Európskej únie, ktorými sa mení Smernica o energetickej efektívnosti.

Súčasná právna úprava obsiahnutá v  Zákone o energetickej efektívnosti je totižto podľa ministerstva prioritne zameraná na plnenie, vyhodnocovanie a monitorovanie cieľov energetickej efektívnosti iba do roku 2020. Je preto potrebná jej aktualizácia.

Ministerstvo vyzýva verejnosť, aby sa zapojila do prípravy tohto právneho predpisu formou zasielania podnetov, a to buď na adresu Ministerstva hospodárstva SR (Mlynské nivy 44/a, 827 15  Bratislava), alebo emailom na adresu marias@mhsr.sk. Termín začatia pripomienkového konania je predpokladaný na júl 2020.

Predbežnú informáciu Ministerstva hospodárstva SR môžete nájsť na tomto odkaze.

  • Ministerstvo hospodárstva SR plánuje novelu Vyhlášky o zavádzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo dňa 16.6.2020 predbežnú informáciu o plánovanej novele vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. Aktuálne znenie vyhlášky si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Súčasné znenie vyhlášky totižto ukladá prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav do 31.12.2020 nainštalovať inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest.

Ministerstvo touto navrhovanou zmenou reaguje na opatrenia zavedené prevádzkovateľmi regionálnych a miestnych distribučných sústav v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, kedy zamestnanci týchto prevádzkovateľov museli minimalizovať kontaktov s koncovými odberateľmi elektriny. Uvedené prispelo k tomu, že predmetnú povinnosť nebude objektívne možné splniť v ustanovenej lehote. Cieľom materiálu je tak odklad lehoty na splnenie danej povinnosti.

Ministerstvo vyzýva verejnosť na zapojenie sa do prípravy vyhlášky zasielaním podnetov buď na adresu Ministerstva hospodárstva SR (Mlynské nivy 44/a, 827 15  Bratislava), alebo emailom na adresu nicz@mhsr.sk. Termín začatia pripomienkového konania je predpokladaný na jún 2020.

Predbežná informácia Ministerstva hospodárstva SR je dostupná na tomto odkaze.

  • Andrej Juris je novým predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Dňa 8.7.2020 schválila vláda SR nomináciu ministra hospodárstva SR, Richarda Sulíka, na nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Minister hospodárstva túto nomináciu urobil na základe výsledkov výberového konania, do ktorého sa prihlásilo 14 kandidátov.

Novým predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa stal energetický odborník Andrej Juris.

Informáciu ministerstva si môžete pozrieť na tomto linku.

  • Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zverejnil svoju výročnú správu

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) zverejnil na svojej webovej stránke informáciu o prijatí uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti dňa 4.6.2020, ktorým spoločnosť schválila svoju výročnú správu za rok 2019.

Oznam OKTE, ako aj samotná výročná správa, sú dostupné na tomto odkaze.

___________________________________________________________

Monitoring za mesiac jún 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

_____________________________________________________________

Sme Poláček & Partners a robíme právo inak. Ľudsky a expertne.

Poskytujeme profesionálne právne služby zodpovedajúce najvyšším medzinárodným štandardom vo všetkých významných právnych oblastiach. Naši klienti nás považujú za špičkových právnikov na domácom trhu. Prečo? Pretože právo nás baví.

Medzi kľúčové oblasti špecializácie našej kancelárie patrí energetika. Poskytujeme poradenstvo v oblasti regulácie podnikania v energetike, výroby elektriny, stanovovania cien, distribúcie a obchodovania s elektrinou, plynom a teplom. Osobitne sa tiež venujeme obnoviteľným zdrojom energie a inováciám v energetike. Okrem energetiky sa však venujeme aj transakciám týkajúcich sa nehnuteľností a stavebníctva, ochrane duševného vlastníctva, pokrývame všetky dôležité oblasti týkajúce sa práva životného prostredia a poskytujeme zrozumiteľné a na mieru šité právne poradenstvo aj v oblasti súťažného práva, pracovného práva, poisťovníctva a iných oblastí.

Naša advokátska kancelária a jej právnici sú odporúčaní ako poprední odborníci prestížnymi medzinárodnými ratingovými publikáciami ako napríklad Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe a IFLR1000. Sme členom elitnej medzinárodnej siete Interlaw, ktorá združuje tie najlepšie advokátske kancelárie vo viac ako 150 mestách po celom svete s viac ako 7500 právnikmi.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

související články

ČEZ postaví pro jednoho z největších producentů mědi přes 20 000 fotovoltaických panelů s celkovým výkonem 10 MW

07. 08. 2020
11:33
ČEZ

Solární park postaví CEZ ESCO Bulgaria pro místní pobočku německé skupiny Aurubis, jednoho z největších světových producentů mědi. Čistá elektřina z vlastního zdroje nahradí část spotřeby měděné huti a rafinerie. Při špičkovém výkonu za slunečných…

# OZE slunce
# elektřina
# technologie
# TZ
# trhy
# infrastruktura
# kovy
# OZE

Běloruská jaderná elektrárna ožívá, začalo zavážení palivo do reaktoru 1. bloku

07. 08. 2020
11:00
EssComm

7. srpna 2020 začalo zavážení paliva do reaktoru prvního bloku Běloruské jaderné elektrárny. Tuto elektrárnu se dvěma reaktory…

# jádro
# paliva
# elektřina
# infrastruktura

INFORMACE Z JE TEMELÍN 153 / 2020

07. 08. 2020
10:33
ČEZ

První blok je v provozu. Druhý blok je odstaven z důvodů plánované výměny paliva. Pomocné systémy elektrárny pracují podle…

# jádro
# elektřina
# TZ

Informace z JE Dukovany 7/8/2020

07. 08. 2020
08:33
ČEZ

PROVOZ ELEKTRÁRNY: Bloky č. 1, 2, 3, 4 jsou provozovány na 100% výkonu. Provozní systémy elektrárny pracují podle potřeb režimu…

# jádro
# elektřina
# TZ

Počítejme do tříděného odpadu i domácí komposty, navrhuje opozice. Pomůže to prý menším obcím

07. 08. 2020
07:33
ČT24

Nechť se do tříděného odpadu počítá i domácí kompostování, navrhuje opozice. Pomohlo by to menším obcím, které by díky tomu…

# odpady
# politika
# strategie
# životní prostředí

Den plynové mobility (CNG/LNG/Biometan)

02. 09. 2020
prostory Pražské plynárenské

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

ENERGIE +

04. 09. 2020 - 06. 09. 2020
Lysá nad Labem
Výstava elektroenergetiky, plynárenství, paliv a teplárentsví

Komoditní data

07.08.2020
€/MWh okte
Base
33.5571
-1.06384 %
Peak
34.7308
-0.809196 %
Offpeak
32.3833
-1.3355 %
07.08.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
06.08.2020
€/MWh ote
Base
35.6575
23.2775 %
Peak
36.68
26.8107 %
Offpeak
34.635
19.7442 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

52717
Počet publikovaných novinek
1715
Počet publikovaných akcí
526
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika