Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Přeshraniční balancing nabírá na obrátkách – po TERRE přichází MARI

09. 09. 2020
15:00
pro-energy.cz Tomáš Molek

Integrace trhů s elektřinou je dlouhodobě jedním z klíčových pilířů energetické politiky EU. V posledních letech díky tomu začalo dynamicky růst obchodování s elektřinou napříč Evropou, a to jak v rámci denního, tak i vnitrodenního trhu. Podobný příběh se nyní začíná psát také pro trhy se službami výkonové rovnováhy. 

# elektřina
# EU
# trhy
# infrastruktura
# investice

ABSTRACT: While the project TERRE was recently launched, the project MARI is at the beginning of the implementation phase. Both projects bring more accurate, faster and more open possibilities of purchasing and selling of regulation energy within the interconnected European electricity network.


Provozovatelé přenosových soustav (PPS) tak postupně získávají díky iniciativám, jako je TERRE anebo MARI, přístup k regulační energii takřka z celého kontinentu. Zatímco projekt TERRE již svou platformu pro přeshraniční obchodování s regulační energií spustil, projekt MARI je teprve na počátku implementační fáze. Přesto toho mají oba mnoho společného a oba jsou velmi významné i z pohledu ČR. Oba projekty také s sebou přináší další čerstvý vítr na český trh s podpůrnými službami.
 

PROPOJENÍ TRHŮ S REGULAČNÍ ENERGIÍ NESNIŽUJE ODPOVĚDNOST NÁRODNÍCH PPS

Ještě než se podíváme na samotné projekty MARI a TERRE a způsob jejich implementace, zkusme najít odpovědi na následující otázky. Co vlastně přinese evropským provozovatelům přenosových soustav (PPS) propojení trhů s regulační energií? Jaké budou mít nové trhy dopady na suverenitu evropských PPS a jejich zodpovědnost za provoz jednotlivých národních soustav? Není pro provoz soustavy v rámci jednoho státu rizikovější spoléhat se na aktivaci zdrojů za hranicemi než aktivovat osvědčené zdroje na svém území?

Přeshraniční dodávky regulační energie nejsou pro evropské státy novinkou, spolupráce v této oblasti již probíhá na základě bilaterálních či multilaterálních smluv. Společné celoevropské trhy s regulační energií do již existující spolupráce vnáší prvek standardizace nabízených produktů napříč jednotlivými zeměmi a také jednotnou podobu obchodního procesu. Společné trhy také značně zvýší konkurenci mezi poskytovateli služeb výkonové rovnováhy oproti obchodování čistě na národní bázi. Dále umožní efektivnější využití přeshraničních přenosových kapacit a také vzájemné párování protichůdných poptávek po regulační energii (poptávka po kladné regulační energii jednoho PPS se spáruje s poptávkou po záporné regulační energii jiného PPS). Takto organizované trhy by měly vést ke snížení cen regulační energie a v konečném důsledku také snížení cen dodávek elektřiny pro koncové zákazníky.

Národní PPS jsou však i nadále zodpovědní za provoz jimi spravovaných soustav. K tomu mají k dispozici nástroje, které jim umožní reagovat na případné nepříznivé situace ve vlastní soustavě v kontextu společného evropského trhu s regulační energií. V případě nutnosti může PPS poslat požadavek do společné platformy zajišťující obchodování s regulační energií, aby jím spravované území bylo vyhodnocováno samostatně (tzv. decoupling).

Další možností je, že se může z platformy odpojit úplně (tzv. disconnecting), což znamená, že k žádnému párování nabídek a poptávek na daném území v rámci platformy vůbec nedojde. PPS může také omezit dostupné kapacity na přeshraničních vedeních (tzv. ATC), čímž limituje množství regulační energie, které může být z jeho soustavy poskytnuto ostatním PPS. V neposlední řadě pak také může každý PPS upravovat dostupnost jednotlivých nabídek poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy v rámci území, které je pod jeho správou. Takto je možné si zajistit vybrané nabídky výhradně pro využití v rámci území spravovaného daným PPS.

Jednotlivé národní přenosové soustavy v Evropě jsou značně propojené a jejich propojování se v budoucnu bude, mj. i na základě legislativních požadavků EU, nadále prohlubovat. Evropští PPS tedy dokážou dlouhodobě fungovat v podmínkách velkého množství propojených soustav, vždyť největší synchronní zóna zahrnuje takřka celou kontinentální Evropu.

Je však zřejmé, že vznik celoevropských trhů s regulační energií povede ke značnému omezení kontroly nad tím, který konkrétní zdroj bude aktivován pro pokrytí regulačních potřeb z pohledu národních PPS. V tomto kontextu je také třeba zmínit, že doposud jsou ve všech zemích zapojených do projektů MARI a TERRE dodržovány evropské standardy v oblasti kvality řízení přenosové soustavy. Z pohledu propojené soustavy a výkonové rovnováhy lze tedy např. aktivaci zdroje českého poskytovatele služeb výkonové rovnováhy považovat za ekvivalentní aktivaci zdroje v jakémkoliv jiném státě na kontinentu za předpokladu existence dostatečného množství dostupných přenosových kapacit.

Obrázek č. 1: Poskytovatelé přenosových soustav zapojení do projektu MARI
Zdroj: ENTSO-E

 

 

RR

standardní produkt

mFRR

standardní produkt

mFRR

standardní produkt

Typ aktivace

Plánovaná

Plánovaná

Přímá

Doba do plné aktivace (min)

30

12,5

12,5

Doba plné aktivace (min)

15–60

5

12–20

Aukce probíhá

Každou hodinu

Každých 15 min

Kdykoliv na základě

požadavku PPS

Možnost aktualizace

zaslaných dat

Pouze v průběhu

nabídkové fáze

Pouze v průběhu

nabídkové fáze

Kdykoliv v průběhu

obchodní čtvrthodiny

Vazby mezi nabídkami

Pouze v rámci dané

obchodní hodiny

Až ve 3 po sobě jdoucích

obchodních čtvrthodinách

Až ve 3 po sobě jdoucích

obchodních čtvrthodinách

Rampy

Ne

Ano

Ano

Tabulka č. 1: Přehled rozdílů produktů obchodování se zálohami pro náhradu (RR) a regulací výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR)

 

PŘÍBĚH MARI

Klíčovým legislativním předpisem, který udává podobu vznikajícím přeshraničním trhům s regulační energií a platforem pro ně, je nařízení EU 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017. To stanovuje rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice a je všeobecně známé pod zkratkami EBGL či GLEB (z anglického guideline on electricity balancing).

Vznik iniciativy, která stojí za přípravou společných zásad a principů pro přeshraniční obchodování s tzv. regulací výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR), se datuje k 5. dubnu 2017. Právě v tento den podepsalo 19 evropských PPS (včetně společnosti ČEPS) memorandum o porozumění a byl stanoven oficiální název projektu Manually Activated Reserves Initiative (MARI). V následujícím roce bylo původní memorandum nahrazeno novým, které již zahrnovalo plnohodnotné členství 28 evropských PPS, čtyři další PPS a ENTSO-E pak vstoupili do projektu v roli pozorovatelů (viz obrázek č. 1).

Harmonogram pro uvedení přeshraničního trhu s mFRR do provozu a zapojení jednotlivých PPS je dán rozhodnutím Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Dne 24. ledna 2020 pak začala běžet 30měsíční lhůta pro implementaci platformy, jelikož došlo ke schválení implementačního rámce projektu MARI agenturou ACER. Aktuálně se tedy počítá s uvedením platformy do ostrého provozu nejpozději ve třetím čtvrtletí roku 2022. Již nyní je ale zřejmé, že státy severní Evropy se do společného obchodování připojí až v průběhu roku 2023.

Obrázek č. 2: Časová osa obchodních procesů pro přeshraniční obchodování s produkty služeb výkonové rovno-váhy RR, mFRR s plánovanou aktivací a regulací výkonové rovnováhy s automatickou aktivací aFRR
Zdroj: ACER

 

JAK SE LIŠÍ MARI A TERRE A CO MAJÍ SPOLEČNÉHO?

Vznik přeshraničního trhu s regulační energií s sebou přináší nutnost vytvoření platformy, na které bude samotné obchodování probíhat. Projekt TERRE, který umožňuje přeshraniční obchodování se zálohami pro náhradu (angl. replacement reserve – RR), již od ledna letošního roku funguje díky platformě LIBRA dodané a provozované českou IT společností Unicorn Systems.

Z pohledu účastníků trhu stojí za zmínku, že první PPS, který se letos v lednu k platformě připojil a začal obchodovat s produktem RR, byla společnost ČEPS. Vzhledem k zahájení vlastního obchodování s RR produktem v ČR pak došlo k ukončení národního vyrovnávacího trhu k 31.1.2020. Jelikož je český PPS taktéž aktivním členem v projektu MARI, je již nyní jasné, že v ČR bude také možné v horizontu několika let obchodovat nejen s produktem RR, ale i s mFRR produktem.

Vzhledem k odlišnostem obchodního procesu i jednotlivých produktů s regulační energií budou muset být národní trhy i obchodně-technické systémy přizpůsobeny potřebám projektu MARI. Přehled nejzásadnějších rozdílů mezi RR a mFRR produkty je zachycen v tabulce č. 1.

Centrální řešení MARI (vycházející z platformy LIBRA) i PPS si budou muset poradit s obchodováním, které je mnohem blíže reálnému času oproti obchodování s RR produktem. Zatímco obchodní proces pro obchodování s RR produktem v rámci projektu TERRE z pohledu platformy končí 30 minut před plnou aktivací služby (tj. najetí zdroje na nabídnutou hodnotu výkonu), v případě aukce s plánovanou aktivací v projektu MARI je to pouhých 7,5 minuty. Časovou osu obchodních procesů pro přeshraniční obchodování s produkty služeb výkonové rovnováhy RR, mFRR s plánovanou aktivací a regulací výkonové rovnováhy s automatickou aktivací aFRR ilustruje obrázek č. 2.

Kromě aukcí, zajišťujících uspokojování poptávek s tzv. plánovanou aktivací, však obchodní platforma v projektu MARI bude muset zvládat také obchodní procesy pro vyhodnocení poptávek s tzv. přímou aktivací. V případě aukce pro poptávky s plánovanou aktivací musí dojít ke zpracování vstupů, spárování nabídek a poptávek a odeslání výsledků za 1,5 minuty. Pro přímé aktivace je pak na všechny tyto aktivity k dispozici pouze 30 vteřin. Veškeré obchodní a řídicí procesy tedy musí být plně automatizované a optimalizované tak, aby všechny úlohy související s obchodováním byly provedeny v daném časovém rámci.

Součástí implementace platformy jak v projektu TERRE, tak MARI je tzv. centrální optimalizační modul, který zajišťuje párování poptávek s nabídkami se zohledněním kapacitních limitů vedení. Tento modul je dodáván francouzskou společností Artelys, jež je partnerskou společností Unicornu v oblasti balancingu při dodávkách informačních systémů.

V obou projektech se pro optimalizaci párování nabídek a poptávek využívá tzv. ATC based modelu, tedy zohledňování dostupné přeshraniční přenosové kapacity v méně komplexní podobě ve srovnání s flow-based modelem. V projektu TERRE se k distribuci výsledků používají výhradně soubory dle standardizovaných šablon publikovaných ENTSO-E. V projektu MARI pak bude tento způsob distribuce výsledků doplněn dalším distribučním kanálem. Platforma v projektu MARI bude totiž do dispečinků PPS zasílat také real-time řídicí signály, čímž dojde k ještě většímu propojení evropských PPS s centrální platformou.

Obrázek č. 3: Snímky obrazovky platformy LIBRA z implementace projektu TERRE

 

LIBRA SRDCEM EVROPSKÉHO BALANCINGU

Platforma LIBRA, vybudovaná pro projekt TERRE, již nyní výrazným způsobem přispívá k efektivnějšímu využívání zdrojů a zásadním způsobem rozšiřuje možnosti pro řízení výkonové rovnováhy v evropských přenosových soustavách. Ruku v ruce s tím by měly začít také klesat náklady na regulační energii, což bude pozitivně ovlivňovat koncovou cenu elektřiny pro všechny spotřebitele.

Zejména díky již existující integraci přes­hraničního obchodování s mFRR produktem v platformě LIBRA se pak tento systém stal také základem pro vývoj platformy v projektu MARI. Jakmile bude v následujících letech projekt MARI úspěšně implementován, budou již dva klíčové celoevropské projekty v oblasti balancingu spoléhat na partnerské řešení společností Unicorn Systems a Artelys, které na vývoji a provozu platformy LIBRA spolupracují již od roku 2018. Za pozornost také stojí, že tato významná balancingová platforma je provozována v cloudovém řešení Azure společnosti Microsoft, jež je infrastrukturním partnerem platformy LIBRA.

 


O AUTOROVI

Tomáš Molek pracuje ve společnosti Unicorn dva roky na pozici business analytika platformy LIBRA, která se implementuje v rámci projektu TERRE. V současnosti se také podílí na přípravách úprav platformy LIBRA pro její využití v projektu MARI. Z dalších autorových zkušeností lze zmínit pozici redaktora serveru oenergetice.cz a práci pro oddělení Energy Finance Komerční Banky na pozici Specialisty financování energetiky. Kromě inovací v energetice se také zajímá o vývoj v oblasti energetického využívání odpadu v ČR.

Kontakt: info@unicorn.com

související články

Editorial (4/2020)

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Dobrý sluha, ale zlý pán? Technologický pokrok od začátku průmyslové revoluce jde nahoru raketovým tempem. Tam, kde vývoj podobného zařízení trval dříve 10 let, dnes se to děje často i za polovinu doby. Motivace lidí jít stále vpřed je různá. Někdy…

# elektřina
# strategie

Nový směr energetické politiky USA?

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Donald Trump se čtyři roky snažil dělat energetickou a environmentální politiku odlišně od svého předchůdce Baracka Obamy. Za…

# paliva
# elektřina
# politika
# trhy
# personálie
# strategie

Energetika v době post-koronavirové

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Důsledky koronavirové pandemie se podle odborníků promítnou do řady dalších let. Na tom, jak se budou vyvíjet ceny elektřiny a…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Vývoj cien energetických komodít v období 09/2020 až 11/2020

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Budúcoročné ceny elektriny kopírovali počas uplynulých troch mesiacov celkom presne ceny emisných kvót, ktoré sú dôležitým…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Aktuality v elektroenergetice

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti elektroenergetiky z portálu energy-hub.cz v období 9/2020–11/2020 …

# elektřina
# politika
# trhy

14. medzinárodná konferencia ENEF 2020

09. 02. 2021 - 10. 02. 2021
Hotel DIXON, Banská Bystrica, SK
14. ročník Medzinárodnej konferencie "enef" nadväzuje na úspešnú históriu konania tohto podujatia, ktoré sa v dvojročnej periodicite organizuje na Slovensku už od roku 1994. Téma konferencie je „ČISTÁ, BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA ENERGETIKA PRE ĽUDÍ". - původní termín říjen 2020.

Příležitosti v dekarbonizované energetice

18. 02. 2021 09:30 - 12:00
Seminář bude věnován především   odhadu vývoje energetiky (Best Estimate) především v období do roku 2030 s výhledem do roku 2050 odhadu vývoje cen energetických komodit možnostem financování projektů v energetice v rámci dekarbonizace příkladům realizací rozvojových projektů v energetice (flexibilita, nové zdroje) Na semináři vystoupí odborníci EGÚ Brno a výkonný ředitel COGEN Czech Milan Šimoník.

e-SALON

11. 03. 2021 - 14. 03. 2021
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany
Specializovaný odborný veletrh zaměřený především na kontraktační jednání s tuzemskými  a zahraničními vystavovateli, výrobci a obchodníky.

Komoditní data

28.01.2021
€/MWh okte
Base
55.2675
-7.30558 %
Peak
62.57
-8.83439 %
Offpeak
47.965
-5.23248 %
28.01.2021
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
27.01.2021
€/MWh ote
Base
57.5208
-7.14646 %
Peak
65.3675
-8.69504 %
Offpeak
49.6742
-5.02677 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

54850
Počet publikovaných novinek
1775
Počet publikovaných akcí
601
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika